Area

A. Computer and Communication Networks
B. VLSI System Design and Design Automation
C. Computer System
D. Image Processing, Computer Graphics and Computer Vision
E. Artificial Intelligence , Human-Machine Interaction and Financial Technology   

A. Computer and Communication Networks

[top]


 

B. VLSI System Design and Design Automation

CAD

Chung Laung Liu, Youn-Long Steve LinTingTing Hwang
Shih-Chieh ChangJyuo-Min ShyuTing-Chi Wang
Wai-Kei MakChun-Yao WangTsung-Yi HoChih-Tsun Huang

IC Design

Youn-Long Steve LinShih-Chieh ChangJyuo-Min Shyu
Ching-Te Chiu
Chih-Tsun Huang

Architecture Design

TingTing HwangRen-Song TsayChih-Tsun HuangChun-Yi Lee

Computer Vision Chip System

Ching-Te ChiuChih-Tsun HuangChun-Yi Lee

Emerging Technologies (Next-Generation Momories, Microfluidic Chips, Quantum Computing, Brain-Inspired Computing, Smart Grid, etc)

Wei-Kuan ShihChun-Yao WangTsung-Yi Ho

Design Verification

Shih-Chieh ChangRen-Song TsayChun-Yao Wang

Algorithms

Chung Laung Liu, Wai-Kei MakTsung-Yi Ho

Virtual Electronic System Development Platform

Ren-Song TsayChih-Tsun Huang

 


 

C. Computer System

[top]D. Image Processing, Computer Graphics and Computer Vision

[top]E. Artificial Intelligence and Human-Machine Interaction

 

Social Networks

Nen-Fu HuangHwa-Chun LinShan-Huang WuYi-Shin Chen
Hao-Chuan WangChih-Ya Shen,
Duan-Shin Lee

HCI

Jason S. ChangHao-Chuan Wang

Data Science/Big Data

Nen-Fu HuangJason S. ChangJyuo-Min ShyuHung-Min Sun
Hwa-Chun LinChe-Rung LeeShan-Hung WuYi-Shin Chen
Jerry Chou,Chih-Ya ShenArbee L.P.Chen,
Duan-Shin Lee

Algorithms

Chia-Tung LeeBiing-Feng WangMing-Jer TsaiChin Lung Lu
Wing-Kai HonChuan Yi Tang

Deep Learning

Shang-Hong LaiLong-Wen ChangVon-Wun Soo
Jason S. ChangHung-Min SunChiou-Ting Hsu
Chih-Tsun HuangHwann-Tzong ChenShan-Huang Wu
Yi-Shin ChenChun-Yi Lee

Data Mining

Yi-Shin ChenChih-Ya ShenJason S. Chang

Machine Learning

Nen-Fu HuangVon-Wun SooJason S. ChangHung-Min Sun
Chih-Tsun HuangShan-Hung WuYi-Shin ChenChun-Yi Lee
Chih-Ya Shen,
Duan-Shin Lee

AI

Von-Wun SooJason S. ChangHung-Min SunChih-Tsun Huang
Shan-Hung WuYi-Shin ChenChun-Yi LeeChih-Ya Shen,
Duan-Shin Lee

Natural Language Understanding

Jason S. ChangVon-Wun SooShan-Hung WuYi-Shin Chen

Intelligent Robot

Chun-Yi Lee

Financial Technology

    Hung-Min SunChin-Yu Huang

 

[top]