Jump to the main content block
header

Area

A. Computer and Communication Networks
B. VLSI System Design and Design Automation
C. Computer System
D. Image Processing, Computer Graphics and Computer Vision
E. Artificial Intelligence , Human-Machine Interaction and Financial Technology   

A. Computer and Communication Networks

[top]


 

B. VLSI System Design and Design Automation

CAD

Chung Laung Liu, Youn-Long Steve LinTingTing Hwang
Shih-Chieh ChangJyuo-Min ShyuTing-Chi Wang
Wai-Kei MakChun-Yao WangTsung-Yi HoChih-Tsun Huang

IC Design

Youn-Long Steve LinShih-Chieh ChangJyuo-Min Shyu
Ching-Te Chiu
Chih-Tsun Huang

Architecture Design

TingTing HwangRen-Song TsayChih-Tsun HuangChun-Yi Lee

Computer Vision Chip System

Ching-Te ChiuChih-Tsun HuangChun-Yi Lee

Emerging Technologies (Next-Generation Momories, Microfluidic Chips, Quantum Computing, Brain-Inspired Computing, Smart Grid, etc)

Wei-Kuan ShihChun-Yao WangTsung-Yi Ho

Design Verification

Shih-Chieh ChangRen-Song TsayChun-Yao Wang

Algorithms

Chung Laung Liu, Wai-Kei MakTsung-Yi Ho

Virtual Electronic System Development Platform

Ren-Song TsayChih-Tsun Huang

 


 

C. Computer System

C

O.S.

Nen-Fu HuangChe-Rung LeeJerry Chou

Compiler

Jenq-Kuen Lee

Cloud Computing

Duan-Shin LeeWen-Tsuen ChenNen-Fu HuangWei-Kuan Shih
Jang-Ping SheuHwa-Chun LinChe-Run LeeShan-Hung Wu
Jerry ChouYeh-Ching Chung, Te-Chuan Chiu

Parallel/Distributed Computing

Chia-Tung LeeWen-Tsuen ChenChung-Ta King
Biing-Feng WangJenq-Kuen LeeRen-Song TsayJang-Ping Sheu
Che-Rung LeeShan-Hung WuJerry ChouChuan Yi Tang
Yeh-Ching Chung

Cluster Computers

Chung-Ta KingJerry Chou

Real-time Systems

Wei-Kuan Shih

Embedded Systems

Jenq-Kuen LeeWei-Kuan ShihPai H. ChouChih-Tsun Huang,
Chun-Yi Lee

Pervasive Computing

Chung-Ta KingWei-Kuan ShihPai H. ChouCheng-Hsin Hsu

Software Engineering

Chin-Yu Huang

Fog/Edge Computing

Te-Chuan Chiu

 

[top]

 
D. Image Processing, Computer Graphics and Computer Vision

[top]

 
E. Artificial Intelligence and Human-Machine Interaction

E

Social Networks

Nen-Fu HuangHwa-Chun LinShan-Huang WuYi-Shin Chen
Hao-Chuan WangChih-Ya ShenDuan-Shin Lee

HCI

Jason S. ChangHao-Chuan Wang

Data Science/Big Data

Nen-Fu HuangJason S. ChangJyuo-Min ShyuHung-Min Sun
Hwa-Chun LinChe-Rung LeeShan-Hung WuYi-Shin Chen
Jerry ChouChih-Ya ShenArbee L.P.ChenDuan-Shin Lee

Algorithms

Chia-Tung LeeBiing-Feng WangMing-Jer TsaiChin Lung Lu
Wing-Kai HonChuan Yi Tang

Deep Learning

Shang-Hong LaiLong-Wen ChangVon-Wun Soo
Jason S. ChangHung-Min SunChiou-Ting Hsu
Chih-Tsun HuangHwann-Tzong ChenShan-Huang Wu
Yi-Shin ChenChun-Yi Lee, Te-Chuan ChiuHung-Kuo ChuHung-Yu Kao

Data Mining

Yi-Shin ChenChih-Ya ShenJason S. ChangHung-Yu Kao

Machine Learning

Nen-Fu HuangVon-Wun SooJason S. ChangHung-Min Sun
Chih-Tsun HuangShan-Hung WuYi-Shin ChenChun-Yi Lee
Chih-Ya Shen
Duan-Shin Lee, Te-Chuan ChiuChuan-Kang TingHung-Yu Kao

AI

Von-Wun SooJason S. ChangHung-Min SunChih-Tsun Huang
Shan-Hung WuYi-Shin ChenChun-Yi LeeChih-Ya ShenDuan-Shin Lee, Te-Chuan ChiuChuan-Kang TingHung-Kuo Chu

Natural Language Understanding

Jason S. ChangVon-Wun SooShan-Hung WuYi-Shin ChenHung-Yu Kao

Intelligent Robot

Chun-Yi Lee

Financial Technology

    Hung-Min SunChin-Yu Huang

Edge AI

    Te-Chuan Chiu

Computational Intelligence

    Chuan-Kang Ting

Evolutionary Computation

    Chuan-Kang Ting

AI Music and Art

    Chuan-Kang Ting

[top]


 

 

Click Num: